• Hodnotovo-hravý časopis
  pre deti a ich inšpirátorov

 • prázdny košík

  Zobraziť košík

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto vám poskytujeme podrobné informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Kým sme a prečo spracúvame osobné údaje?

Sme spoločnosťou, ktorá okrem priamej vydavateľskej činnosti vykonáva obchodnú činnosť spojenú s predplatným, knižnými publikáciami a periodickou tlačou. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať nás, napríklad aj s otázkami týkajúcimi sa nakladania s osobnými údajmi, Obchodné meno našej spoločnosti je Liberty Space s.r.o., sídlo spoločnosti je Nevädzova 5, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 705 892, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 12822/B. Mailový kontakt je: ba@libertyspace.press

 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely poskytovania služby na základe vášho predplatného a iných služieb (ďalej len „služby“), ako aj na poskytovanie informácií o zaujímavých ponukách, zľavách a iných benefitoch, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré by ste mohli získať od našej spoločnosti, ak ste s takýmto poskytovaním informácií udelili svoj súhlas. 

 1. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania služby Vám ako užívateľovi služby počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi (predovšetkým e-mailom) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas.

Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa bydliska,
 3. telefón,
 4. email,
 5. platobné údaje, a pod.
 1. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
 1. Plnenie zmluvy

Poskytovanie služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť využívať služby poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností, tkoré nám vyplývajú z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu v registračnom formulári (pri zadávaní objednávky) alebo v priebehu užívania služby poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb, a to predovšetkým prostredníctvom emailu.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom služby.

 1. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie služby (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek  namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

 1. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie služby a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Vaše osobné údaje spracúva iné spoločnosti za účelom obstarania prepravy zásielok a služieb s prepravou spojených z miesta prevzatia zásielky do miesta doručenia a realizácie a spracovania Vašich platieb (predplatné) za služby.

 1. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k Vašim osobným údajom,
 3. na opravu Vašich osobných údajov,
 4. na výmaz Vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu.

 1. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb môžete kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť, alebo odoslaním e-mailu, alebo prostredníctvom poštového styku.

 

Novinky e-mailom